Bilety i ulgi

ULGI USTAWOWE

BILETY JEDNORAZOWE

ULGA 100 %

DZIECI DO LAT 4- pod warunkiem nie korzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia

komunikacja zwykła i przyspieszona

POSEŁ I SENATOR- na terenie całego kraju

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

UMUNDUROWANI FUNKCJONARIUSZE STRAŻY GRANICZNEJ- w czasie wykonywania czynności służbowych (ochrona szlaków komunikacyjnych)

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

ULGA 95 %

OPIEKUN LUB PRZEWODNIK OSOBY NIEZDOLNEJ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI- jeden opiekun (pełnoletni) towarzyszący w czasie podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji na podstawie biletów jednorazowych

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

PRZEWODNIK LUB OPIEKUN NIEWIDOMEGO– opiekun lub przewodnik towarzyszący w czasie podróży osobie niewidomej lub ociemniałej, przewodnik- należy przez to rozumieć jedną osobę, która ukończyła 13 lat lub pies- przewodnik

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

PRZEWODNIK LUB OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO (WOJSKOWEGO) Z I GR. INWALIDZTWA– opiekun (przewodnik) towarzyszący w czasie podróży inwalidzie wojennemu lub wojskowemu

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

ULGA 93 %

OSOBA NIEWIDOMA UZNANA ZA NIEZDOLNĄ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJIkomunikacja zwykła

ULGA 78 %

UMUNDUROWANI FUNKCJONARIUSZE STRAŻY GRANICZNEJ– w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego

komunikacja zwykła i przyspieszona

FUNKCJONARIUSZE CELNI– w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym

komunikacja zwykła i przyspieszona

UMUNDUROWANI FUNKCJONARIUSZE POLICJI– w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mieniam przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych

komunikacja zwykła i przyspieszona

ŻOŁNIERZE ŻANDARMERII WOJSKOWEJ oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujących czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego

komunikacja zwykła i przyspieszona

ŻOŁNIERZE ODBYWAJĄCY NIEZAWODOWĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ– kandydaci na żołnierzy zawodowych lub przyjęci do służby przygotowawczej

komunikacja zwykła i przyspieszona

INWALIDZI WOJENNI LUB WOJSKOWI ZALICZANI DO I GR. INWALIDÓW

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

CYWILNE NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH- uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

DZIECI DO 4 LAT Z OSOBNYM MIEJSCEM- komunikacja zwykła i przyspieszona

DZIECI LUB MŁODZIEŻ DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNE- uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo- wychowawczej, placówki oświatowo- wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży specjalnej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno- wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

OPIEKUN DZIECI LUB MŁODZIEŻY DOTKNIĘTEJ INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNE– jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, uprawnienie to obejmuje tak jak w przypadku dzieci lub młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawne

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

ULGA 51 %

OSOBA NIEWIDOMA UZNANA ZA NIEZDOLNĄ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI- komunikacja przyspieszona i pospieszna

KOMBATANT- kombatanci i inne osoby uprawnione emeryci, renciści, inwalidzi lub osoby będące ofiarami represji wojennych i powojennych

komunikacja zwykła i przyspieszona

ULGA 49 %

OSOBA NIEZDOLNA DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI– należy przez to rozumieć osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności nie utraciło mocy

komunikacja zwykła

ULGA 37 %

OSOBA NIEZDOLNA DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI– należy przez to rozumieć osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności nie utraciło mocy

komunikacja przyspieszona i pospieszna

DZIECI POWYŻEJ 4 LAT- do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

komunikacja zwykła i przyspieszona

OSOBA NIEWIDOMA ZDOLNA DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

INWALIDA WOJENNY LUB WOJSKOWY– nie zaliczony do I grupy inwalidów

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

WETERAN INWALIDA- weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa

komunikacja zwykła i przyspieszona

BILETY MIESIĘCZNE

ULGA 93 %

OSOBY NIEWIDOME NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

komunikacja zwykła

ULGA 78 %

DZIECI LUB MŁODZIEŻ DOTKNIĘTA INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNE– uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo- wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno- wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno- pedagogicznej

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

ULGA 51 %

OSOBY NIEWIDOME UZNANE ZA NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI- komunikacja przyspieszona i pospieszna

STUDENT do 26 roku życia /DOKTORANT do 35 roku życia

komunikacja zwykła, przyspieszona

ULGA 49 %

DZIECI I MŁODZIEŻ– w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej- publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem

komunikacja zwykła i przyspieszona

ULGA 37 %

OSOBY NIEWIDOME LUB OCIEMNIAŁE-

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

ULGA 33 %

NAUCZYCIELE– przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych- publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nauczyciele akademiccy, z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem

komunikacja zwykła

ULGI HANDLOWE

1. Komunikacja zwykła:

Lp.

Nazwa ulgi

Wysokość ulgi

Obowiązywanie

1

Promocja 6

6%

1. Na przejazdy z Głogowa do Szczepowa i z powrotem na linii:

-Linia 176073 Głogów – Kromolin

2. Na przejazdy z Głogowa do Kurowa Wielkiego i z powrotem na liniach:

– Linia 176052 Głogów – Kromolin

– Linia 176054 Głogów – Kromolin

3. Na przejazdy z Głogowa do Kromolina i z powrotem na linii:

-Linia 176073 Głogów – Kromolin

4. Pomiędzy przystankami: Głogów – Jaczów, Smardzów,Kazimierzów,

Jerzmanowa, Bądzów, Nowe Osiedle, Polkowice na liniach:

– Linia 176006 Głogów – Polkowice – Lubań;

– Linia 176013 Głogów – Jerzmanowa – Przemków;

2

Promocja 11

11%

1. Na przejazdy z Głogowa do Leszkowic i z powrotem na liniach:

Linia 176134 Głogów – Białołęka – Kotowice

Linia 176138 Głogów – Białołęka – Leszkowice

3

Promocja 15

15%

1. Na przejazdy z Głogowa do Piersnej i z powrotem na linii:

– Linia 176134 Głogów – Kotowice

2. Na przejazdy z Głogowa do Kaczyc i z powrotem na linii:

– Linia 176138 Głogów – Leszkowice

4

Promocja 17

17%

1. Na przejazdy z Głogowa do Kromolina i z powrotem na liniach:

– Linia 176045 Głogów – Kromolin

– Linia 176052 Głogów – Kromolin

– Linia 176054 Głogów – Kromolin

2. Na przejazdy z Głogowa do Szczepowa i z powrotem na liniach:

– Linia 176052 Głogów – Kromolin

– Linia 176054 Głogów – Kromolin

5

Promocja 20

20%

1. Z Głogowa do Kulów Ogródki i z powrotem, z Głogowa do Sławy

i z powrotem na n/w liniach:

– Linia 176025 Głogów – Sława

2. Z Głogowa do Jerzmanowej i z powrotem na liniach :

– Linia 176006 Głogów –Polkowice-Lubań

– Linia 176013 Głogów –Jerzmanowa-Przemków

3. Z Nowego Miasteczka do Nowej Soli i z powrotem na linii:

– Linia 176104 Przemków – Nowa Sól

6

Promocja 30

30%

1. Na przejazdy z Bytomia Odrzańskiego do Nowej Soli i z powrotem

w dni robocze (od poniedziałku do piątku) dla linii:

-Linia 176041 Głogów – Zielona Góra

– Linia 176043 Głogów – Nowa Sól

2. Na przejazdy z Nowej Soli do Zielonej Góry i z powrotem na linii:

– Linia 176041 Głogów – Zielona Góra

3. Na przejazdy z Chojnowa do Legnicy i z powrotem na liniach:

– Linia 176102 Przemków – Legnica

7

Promocja 33

33%

1. Na przejazdy z Głogowa do Chociemyśli i z powrotem na liniach:

– Linia 176082 Głogów- Chociemyśl

– Linia 176094 Głogów – Kotla Szkoła

8

Promocja 38

38%

1. Na przejazdy z Głogowa do Kozich Dołów i z powrotem na liniach:

– Linia 176082 Głogów – Chociemyśl

– Linia 176094 Głogów – Kotla Szkoła

2. Na przejazdy z Głogowa do Kotli i Kotli Szkoła i z powrotem na linii:

– Linia 176082 Głogów – Chociemyśl

3. Na przejazdy z Głogowa do Zabiela i z powrotem na linii:

– Linia 176094 Głogów – Kotla Szkoła

9

Promocja 44

44%

1. Na przejazdy z Głogowa do Kotli i Kotli Szkoła i z powrotem na linii:

– Linia 176094 Głogów-Kotla Szkoła

2. Komunikacja przyspieszona:

Lp.

Nazwa ulgi

Wysokość ulgi

Obowiązywanie

1

Promocja 15

15%

Linia 176002 Głogów – Zielona Góra – Gorzów:

– z Nowego Miasteczka do Gorzowa i z powrotem

– z Nowej Soli do Gorzowa i z powrotem

2

Promocja 25

25%

1. Linia 176002 Głogów – Zielona Góra – Gorzów:

– z Nowego Miasteczka do Nowej Soli i z powrotem

– z Zielonej Góry do Sulechowa i z powrotem

2. Linia 176008 Lubin-Głogów – Poznań: pomiędzy przystankami:

Głogów , Polkowice, Lubin

3. Pomiędzy przystankami: Głogów, Jerzmanowa, Polkowice, Lubin,

Legnica na liniach:

– Linia 176003 Głogów – Legnica – Kłodzko;

– Linia 176005 Głogów – Legnica – Karpacz;

3

Promocja 30

30%

1. Linia 176008 Lubin – Głogów – Poznań

– pomiędzy przystankami Głogów – Szlichtyngowa-Wschowa-Leszno

4

Promocja 40

40%

2. Linia 176002 Głogów – Zielona Góra – Gorzów:

– z Nowej soli do Zielonej Góry i z powrotem

5

Promocja 44

44%

1. Dla linii 176005 Głogów – Legnica – Karpacz Biały Jar

– pomiędzy przystankami: Karpacz F-ka Papieru ,Karpacz D.K.,

Karpacz Bachus, Karpacz Oś.Zdrowia, Karpacz Biały Jar

6

Student 30

30%

Dla młodzieży szkolnej oraz studentów na podstawie ważnej

legitymacji na liniach:

– Linia 176002 Głogów – Zielona Góra – Gorzów

– Linia 176003 Głogów – Wałbrzych – Kłodzko

– Linia 176005 Głogów – Jelenia Góra – Karpacz

– Linia 176008 Lubin –Głogów – Poznań

7

SENIOR 60+

20%

Dla osób powyżej 60 roku życia na podstawie dowodu osobistego lub

dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości

osoby uprawnionej na liniach:

– Linia 176002 Głogów – Zielona Góra – Gorzów

– Linia 176003 Głogów – Wałbrzych – Kłodzko

– Linia 176005 Głogów – Jelenia Góra – Karpacz

– Linia 176008 Lubin –Głogów – Poznań

3. Komunikacja pospieszna:

Lp.

Nazwa ulgi

Wysokość ulgi

Obowiązywanie

1

SENIOR 60+

20%

Dla osób powyżej 60 roku życia na podstawie dowodu osobistego lub

dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości

osoby uprawnionej na liniach:

Linia 176016 Głogów – Kołobrzeg

2

Student 30

20%

Dla młodzieży szkolnej oraz studentów na podstawie ważnej

legitymacji szkolnej oraz dzieci od 4-6 lat na liniach:

Linia 176016 Głogów – Kołobrzeg

3

100%

Dzieci do 4 lat