Bilety i ulgi

ULGI USTAWOWE

BILETY JEDNORAZOWE

ULGA 100 %

DZIECI DO LAT 4- pod warunkiem nie korzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia

komunikacja zwykła i przyspieszona

POSEŁ I SENATOR- na terenie całego kraju

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

UMUNDUROWANI FUNKCJONARIUSZE STRAŻY GRANICZNEJ- w czasie wykonywania czynności służbowych (ochrona szlaków komunikacyjnych)

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

ULGA 95 %

OPIEKUN LUB PRZEWODNIK OSOBY NIEZDOLNEJ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI- jeden opiekun (pełnoletni) towarzyszący w czasie podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji na podstawie biletów jednorazowych

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

PRZEWODNIK LUB OPIEKUN NIEWIDOMEGO– opiekun lub przewodnik towarzyszący w czasie podróży osobie niewidomej lub ociemniałej, przewodnik- należy przez to rozumieć jedną osobę, która ukończyła 13 lat lub pies- przewodnik

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

PRZEWODNIK LUB OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO (WOJSKOWEGO) Z I GR. INWALIDZTWA– opiekun (przewodnik) towarzyszący w czasie podróży inwalidzie wojennemu lub wojskowemu

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

ULGA 93 %

OSOBA NIEWIDOMA UZNANA ZA NIEZDOLNĄ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJIkomunikacja zwykła

ULGA 78 %

UMUNDUROWANI FUNKCJONARIUSZE STRAŻY GRANICZNEJ– w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego

komunikacja zwykła i przyspieszona

FUNKCJONARIUSZE CELNI– w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym

komunikacja zwykła i przyspieszona

UMUNDUROWANI FUNKCJONARIUSZE POLICJI– w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mieniam przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych

komunikacja zwykła i przyspieszona

ŻOŁNIERZE ŻANDARMERII WOJSKOWEJ oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujących czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego

komunikacja zwykła i przyspieszona

ŻOŁNIERZE ODBYWAJĄCY NIEZAWODOWĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ– kandydaci na żołnierzy zawodowych lub przyjęci do służby przygotowawczej

komunikacja zwykła i przyspieszona

INWALIDZI WOJENNI LUB WOJSKOWI ZALICZANI DO I GR. INWALIDÓW

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

CYWILNE NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH- uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

DZIECI DO 4 LAT Z OSOBNYM MIEJSCEM- komunikacja zwykła i przyspieszona

DZIECI LUB MŁODZIEŻ DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNE- uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo- wychowawczej, placówki oświatowo- wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży specjalnej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno- wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

OPIEKUN DZIECI LUB MŁODZIEŻY DOTKNIĘTEJ INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNE– jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, uprawnienie to obejmuje tak jak w przypadku dzieci lub młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawne

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

ULGA 51 %

OSOBA NIEWIDOMA UZNANA ZA NIEZDOLNĄ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI- komunikacja przyspieszona i pospieszna

KOMBATANT- kombatanci i inne osoby uprawnione emeryci, renciści, inwalidzi lub osoby będące ofiarami represji wojennych i powojennych

komunikacja zwykła i przyspieszona

ULGA 49 %

OSOBA NIEZDOLNA DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI– należy przez to rozumieć osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności nie utraciło mocy

komunikacja zwykła

ULGA 37 %

OSOBA NIEZDOLNA DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI– należy przez to rozumieć osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności nie utraciło mocy

komunikacja przyspieszona i pospieszna

DZIECI POWYŻEJ 4 LAT- do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

komunikacja zwykła i przyspieszona

OSOBA NIEWIDOMA ZDOLNA DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

INWALIDA WOJENNY LUB WOJSKOWY– nie zaliczony do I grupy inwalidów

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

WETERAN INWALIDA- weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa

komunikacja zwykła i przyspieszona

BILETY MIESIĘCZNE

ULGA 93 %

OSOBY NIEWIDOME NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

komunikacja zwykła

ULGA 78 %

DZIECI LUB MŁODZIEŻ DOTKNIĘTA INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNE– uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo- wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno- wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno- pedagogicznej

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

ULGA 51 %

OSOBY NIEWIDOME UZNANE ZA NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI- komunikacja przyspieszona i pospieszna

STUDENT do 26 roku życia /DOKTORANT do 35 roku życia

komunikacja zwykła, przyspieszona

ULGA 49 %

DZIECI I MŁODZIEŻ– w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej- publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem

komunikacja zwykła i przyspieszona

ULGA 37 %

OSOBY NIEWIDOME LUB OCIEMNIAŁE-

komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna

ULGA 33 %

NAUCZYCIELE– przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych- publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nauczyciele akademiccy, z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem