ZAPYTANIA OFERTOWE

Wykonanie robót budowlanych na budynku magazynowo-koszarowym przy zabytku: „Fort Gwiaździsty” w Głogowie wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/148 z dnia 31 lipca 2008r., działka ewidencyjna nr 177/1, obręb 0007 Stare Miasto, jedn. ewid. Miasto Głogów” w zakresie robót wstępnych i fundamentowania.